Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.11.2009.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/79-09
Broj dosijea :
94
Naziv podnosioca zahteva :
\"TELEKOM SRBIJA\" A.D. -Direkcija za tehniku
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Bulevar Umetnosti br.16a Novi Beograd
Redni broj :
PIB 100062892
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
0
Telefon :
011/220-33-14; 064/811-31-14; 060/811-31-36
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
ovlašćenje \"Konsing Group\" d.o.o.; obaveštenje uprave za infrastrukuru; saglasnost Direktora civilnog vazduha.RS; tehnički uslovi za priključenje na dis. el. sistem; ugovor o zakupu; izvod iz liste nepokretnosti; opis lokacije; kopija plana; proračun efektivne izračene snage ERP
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/79-09 od 09.12.2009
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu \"Sloboda\" od 22.12.2009
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/2-2010 od 28.01.2010.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
-popunjen obrazac o karakteristikama projekta; -administretivna taksa
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
rešenje o obimu i sadržaju studije 03-U-501/2-2010 od 16.02.2010.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu \"Sloboda\" od 19.02.2010.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/21-2010 od 12.04.2010.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: ETF -Elektrotehnički fakultet univerzitet u Beogradu
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administretivna taksa
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Aleksandar M. Nešković, dipl. ing. elektrotehnike
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
-Objava obaveštenja u listi \"Sloboda\"; -javni uvid do 07.05.2010. -javna rasprava održana: 12.05.2010.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 22.04.2010.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 13.05.2010. -izveštaj o oceni Studije od 13.05.2010.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Ređenje o davanju saglasnosti na Studiju objavljeno u listu \"Sloboda\" od 22.05.2010.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot