Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
13.05.2009.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/40-09
Broj dosijea :
87
Naziv podnosioca zahteva :
J.P. "BODOVOD I KANALIZACIJA" -izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Vojvode Mišića bb., Pirot
Redni broj :
PIB 100385085
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/333-388
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-urbanistički uslovi
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/40-09 od 29.05.2009.godine
Podaci o dostavljanju odluke :
objava obaveštenja o donetoj odluci listu "Sloboda" dostavljeno 29.05.2009.godine
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/44-09 od 26.05.2009.godine
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
-popunjen obrazac o karakteristikama projekta --administrativna taksa od 1500 dinara
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Reršenje o obimu i sadržaju studije 03-U-501/44-09 od 24.06.2009.godine
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 30.06.2009.godine
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/48-09 od 01.07.2009.godine
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: J.P. "Vodovod i kanalizacija", Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa od 4000 dinara
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran, dipl.ing.tehnologije
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
-objava obaveštenja u listu "Sloboda" -javni uvid: 06.07.2009. - 27.07.2009. -javna rasprava održana:29.07.2009.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
-zahtev tehničke komisije za dopunu studije uručen:30.07.2009.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije od 07.07.2009.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka tehniške komisije od 30.07.2009. -izveštaj o oceni studije od 21.08.2009.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnoosti na studiju uručeno 24.08.2009.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju objavljeno u listu "Sloboda" od 24.08.2009.godine
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot