Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
05.05.2009.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/37-09
Broj dosijea :
86
Naziv podnosioca zahteva :
"NIS - PETROL" A.D. Beograd -ugradnja instalacije za TNG.
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Milentija Popovića br.1, Novi Beograd
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
011/2229-449; fah. 011/311-13-42
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-kopija plana -prepis posedovanog lista -rešenje Sektora za zaštitu i spasavanje -obaveštenje Ministarstva odbrane -skica
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebnaprocena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/37-09 od 09.07.2009.godine
Podaci o dostavljanju odluke :
 
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
objava obaveštenja o donetoj odluci listu "Sloboda" dostavljeno 09.07.2009.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/58-09 od 29.07.2009.godine
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta -administrativna taksa od 1500 dinara
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o obimu i sadržaju studije 03-U-501/58-09 od 18.08.2009.godine
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 20.08.2009. godine
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot