Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
21.08.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-u-501/62-08
Broj dosijea :
76
Naziv podnosioca zahteva :
"Tigar"a.d.,Pirot PRESELJENJE TEHNIČKE GUME-INDUSTRIJSKO GUMIRANJE
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Nikole Pašieća br.213, Pirot
Redni broj :
PIB:100358298
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/320-494; 064/1145929
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse Urbanistički uslovi Izvod iz posedovanog lista
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/62-08 od 17.10.2008.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 24.10.2008.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/81-08 od 21.10.2008.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
03-U-501/81-08 od 26.11.2008.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 03.12.2008.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/4-09 od 09.01.2009.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
OBrađivač:"Tigar-Inkon"d.o.o, Pirot Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran, dipl.ing.tehn. Krstić Biljana, dipl.ing.znr. Ivković Viden, dipl.ing.maš. Madić Petar, dipl.ing.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obajava obaveštenja u listu "Sloboda" Javni uvid: 26.01.2009.-16.02.2009.god. Javna rasprava održana 18.02.2009.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije uručeno sa studijom 18.02.2009.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 26.02.2009.god. Izveštaj o oceni studije 16.03.2009.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 23.03.2009.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obajava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 26.03.2009.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot