Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
01.10.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/76-08
Broj dosijea :
72
Naziv podnosioca zahteva :
"BORJANA" d.o.o.,Pirot MAGACIN ZA SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Srpskih Vladara br.92/3,Pirot
Redni broj :
PIB:104877252
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/313-777
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse Kopija plana
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu,SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/76-08 od 10.11.2008.god. 03-U-501/100-08 od 29.12.2008.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" Dostavljeno 13.11.2008.god. 10.01.2009.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/8-09 od 14.01.2009.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakter. projekta, upitnik, dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanje obima i sadržaja studije 03-U-501/8-09 od 17.02.2009.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 19.02.2009.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/23-09 od 09.03.2009.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: "EKO PROJEKAT", Pirot Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran,dipl.ing.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje u listu "Sloboda" Javni uvid:16.03.2009. - 06.04.2009.god. Javna rasprava održana:08.04.2009.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije uručeno sa studijom 07.04.2009.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 15.04.2009.god. - Izveštaj o oceni studije od 16.04.2009.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 21.04.2009.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 23.04.2009.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot