Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
05.11.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/90-08
Broj dosijea :
69
Naziv podnosioca zahteva :
SUR"STARA DEVET MEZETA" Jovanovski Marija, Pirot REKONSTRUKCIJA, DOGRADNJA I PRENAMENA U POSLOVNI PROSTOR,MILIVOJA MANIĆA BR.6
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Milivoja Manića br.6,Pirot
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
065/2020965; 065/3030965
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse urbanistički uslovi
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, So Pirot
Datum i broj :
03-U-501/90-08 od 22.12.2008.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 24.12.2008.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot