Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.07.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/53-08
Broj dosijea :
63
Naziv podnosioca zahteva :
"M-601" D.O.O.,Pirot IZGRADNJA RADIONICE ZA SERVISIRANJE AUTOBUSA, PORTIRNICE I PARKING PROSTORA PIROT-POLJSKA RŽANA
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Partizanska br.1,Pirot
Redni broj :
PIB:100374095
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
 
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse urbanistički uslovi
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu,SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/53-08 od 31.07.2008.god
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 04.08.2008.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/56-08 od 07.08.2008.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta, upitnik,dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije 03-U-501/56-08 od 02.09.2008.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 03.09.2008.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/72-08 od 23.02.2008.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač:"EKO PROJEKT" D.O.O. Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran dipl.inž.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" Javni uvod: 29.09-20.10.2008.god. Javna rasprava održana 21.10.2008.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
Zahtev Tehničke komisije za dopunu studije uručen 07.11.2008.god.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 14.10.2008.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 12.11.2008.god. Izveštaj o oceni Studije od 12.11.2008.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju uručeno 14.11.2008.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju objavljeno u listu "Sloboda" od 18.11.2008.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot