Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.06.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/47-08
Broj dosijea :
62
Naziv podnosioca zahteva :
"Lukoil-Beopetrol" A.D., Beograd IZGRADNJA INSTALACIJE ZA TNG NA BENZINSKOJ STANICI "KALE" ul.VOJVODE MOMČILA
Adresa podnosioca zahteva :
Bulevar Mihajla Pupina br.115A,Beograd
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
 
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse,urbanistički uslovi
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/47-08 od 15.08.2008.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" dostavljeno 20.08.2008.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/68-08 od 03.09.2008.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta, upitnik, dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije 03-U-501/68-08 od 01.10.2008.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 09.10.2008.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/39-08 od 17.11.2008.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač:"Servo Mihalj-Inžinjering" A.D. Zrenjanin
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Živica Kiurski,dipl.inž.tehn. Aleksandar Komlenović,dipl.inž.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" Javni uvid:01.12-22.12.2008.god. Javna rasprava održana: 23.12.2008.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije uručeno sa studijom 18.12.2008.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 24.12.2008.god. Izveštaj o oceni studije 25.12.2008.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju izdato 19.01.2009.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava u listu "Sloboda" dostavljeno 24.01.2009.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot