Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.01.2008.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/6-08
Broj dosijea :
52
Naziv podnosioca zahteva :
PUI"Piroteks-triko" D.O.O.,Pirot OBJEKAT ZA IZRADU ĆILIMA I PRERADU PLASTIČNIH MASA ZA IZRADU DŽAKOVA, KESA I FOLIJA SLOBODNA ZONA - PIROT
Adresa podnosioca zahteva :
Vojvode Mišića b.b.,Pirot
Redni broj :
PIB:100374829
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/322-854, 010/324-777
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu,SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/6-08 od 12.02.2008.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" dostavljeno 21.02.2008.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
10 dana od dana objavljivanja
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/18-08 od 21.02.2008.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta upitnik,dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije 03-U-501/18-08 od 18.03.2008.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 20.03.2008.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/39-08 od 24.04.2008.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: "Tigar incon" D.O.O. Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Slađana Purić, dipl.ing. ZNR Marijeta Jović, dipl.ing. ZŽS
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" Javni uvid: 05.05.2008.- 26.05.2008. Javna rasprava održana: 28.05.2008.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
Zahtev za dopunu studiju od 02.06.2008. 03-U-501/39-08
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Studija dopunjena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 20.05.2008.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 16.06.2008. - Izveštaj o oceni studije od 17.06.2008.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 17.06.2008.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "sloboda" dostavljeno 18.06.2008.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot