Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
15.01.2008
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/03-08
Broj dosijea :
51
Naziv podnosioca zahteva :
SPTR "Luče", Pirot selo Poljska Ržana PRENAMENA STAMBENOG OBJEKTA U PEKARU
Adresa podnosioca zahteva :
selo Poljska Ržana, Pirot
Redni broj :
PIB: 102121102
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Ristć Zoran
Telefon :
063/401241
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik-Prilog 4
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
Dokaz o uplati administrativne takse
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/03-08 od 28.02.2008
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" dostavljeno 06.03.2008
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
10 dana od dana objavljivanja
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot