Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
16.01.2008
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/04-08
Broj dosijea :
49
Naziv podnosioca zahteva :
Korporacija "Tigar"a.d. DISLOKACIJA HALE OBUĆE SA ANEKSIMA "A I B" I SKLADIŠTA LAKOZAPALJIVIH MATEERIJALA NA LOKACIJI "TIGAR III"
Adresa podnosioca zahteva :
Pirot, ul.Nikole Pašića br.213
Redni broj :
PIB:100358298
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/304-000, 010/313-179
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Popunjen zahtev i upitnik, prilog 2.
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
Dokaz o uplati administrativne takse
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/04-08 od 01.02.2008
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda", dostavljeno 01.02.2008
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
10 dana od dana objavljivanja
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/09-08 od 01.02.2008
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta, upitnik, dokaz o uplati adminisrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o utvrđivanju obima i sadržaja 03-U-501/09-08 od 25.02.2008
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 28.02.2008
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/20-08 od 27.02.2008
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač:"TIGAR INCON" d.o.o. Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Studija procene uticaja projekta dislokacije hale obuće sa aneksima "A i B" i skladišta lakozapaljivih materija
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stanković Zoran, dipl.ing.tehn. Jovanović Zoran, dipl.ing.zžs Ivković Viden, dipl.ing.maš.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda", javni uvid: 10.03-31.03.2008, javna rasprava održana 03.04.2008
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije 04.04.2008, uručeno sa Studijom
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 08.04.2008, Izveštaj o oceni Studije 09.04.2008
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju izdato 14.04.2008
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 16.04.2008
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot