Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
27.09.2007.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/44-07
Broj dosijea :
47
Naziv podnosioca zahteva :
Đorđević Milutin,Pirot OBJEKAT ZA POTREBE ORGANIZOVANJA SLAVLJA UL. JASTREBAČKA B.B.,PIROT
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Berilovački put br.26, Pirot
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
010/322-260
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/44-07 od 18.10.2007.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 18.10.2007.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/53-07 od 14.11.2007.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Upitnik,prilog 4 i dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije 03-U-501/53-07 od 11.12.2007.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 12.12.2007.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/1-08 od 08.01.2008.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: "Tigar incon" D.O.O.,Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Slađana Purić,dipl.inž.ZNR Marijeta Jović,dipl.inž.ZŽS
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" Javni uvid 14.01.2008.-04.02.2008.god. Javna rasprava održana 05.02.2008.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije 06.02.2008.god. uručeno sa Studijom
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 19.02.2008.god. Izveštaj o oceni Studije 20.02.2008.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju izdato 28.02.2008.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 28.02.2008.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot