Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
08.08.2007.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/33-07
Broj dosijea :
42
Naziv podnosioca zahteva :
"EKO YU" A.D.,Beograd IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVIMA I TEČNIM NAFTNIM GASOM BS"PIROT" U UL.NIKOLE PAŠIĆA B.B.
Adresa podnosioca zahteva :
Teodora Drajzera br.17b,Beograd
Redni broj :
PIB:100118236
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Ljiljana Sekulić
Telefon :
011/20-61-500,063/566707
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu,SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/33-07 od 22.08.2007.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 22.08.2007.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/33-07 od 04.09.2007.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Upitnik,prilog 4,urbanistički uslovi i dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije 03-U-501/33-07 od 19.09.2007.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja TV "Pirot" dostavljeno 20.09.2007.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/41-07 od 19.09.2007.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: Preduzeće za projektovanje i inženjering "BATES" D.O.O.,Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Šajatović Oliver,dipl.inž.građ.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u listu "Sloboda" Javni uvid od 24.09.2007.-12.10.2007.god. Javna rasprava održana 15.10.2007.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije 15.10.2007.god. uručeno sa studijom
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 22.10.2007.god. Izveštaj o oceni Studije 22.10.2007.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju izdato 23.10.2007.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 24.10.2007.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot