Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
19.06.2007.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/22-07
Broj dosijea :
41
Naziv podnosioca zahteva :
Korporacija "Tigar" a.d.,Pirot ZA PROJEKAT IZGRADNJE KOMPLEKSA ENERGETIKE NA LOKACIJI "TIGAR III" U UL.NIKOLE PAŠIĆA BR.197 U PIROTU
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Nikole Pašića br.213,Pirot
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Jasna Pančić-Jovanović
Telefon :
010/304-048; FAX:010/304-046
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
 
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
 
Datum i broj :
 
Podaci o dostavljanju odluke :
 
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/22-07 od 19.06.2007.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Popunjen obrazac o karakteristikama projekta i upitnik,urbanistički uslovi,dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja studije 03-U-501/22-07 od 19.07.2007.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u "Slobodi" dostavljeno 19.07.2007.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/31-07 od 23.07.2007.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: "Tigar incon" D.O.O.,Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Jasna Pančić-Jovanović dipl.inž.tehn. Dragan Banićević dipl.inž.maš. Dragiša Pančić dipl.inž.maš.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno na TV"Pirot" Javni uvid od 27.07.2007.-17.08.2007.god. Javna rasprava održana:20.08.2007.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije uručeno sa Studijom 22.08.2007.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije 24.08.2007.god. Izveštaj o oceni Studije 27.08.2007.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju izdato 29.08.2007.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 29.08.2007.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot