Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
12.06.2007.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/21-07
Broj dosijea :
40
Naziv podnosioca zahteva :
"TARPON" D.O.O.,Pirot IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA PORED MAGISTRALNOG PUTA PIROT-DIMITOVGRAD
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Srpskih Vladara br.411,Pirot
Redni broj :
PIB:102891444
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Adamović Zoran
Telefon :
010/319-821
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U501/21-07 od 26.07.2007.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja TV "PI kanal" TV "Pirot" dostavljeno 03.08.2007.god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
Preduzeće "Tarpon" D.O.O. je promenilo poslovno ime i delatnost u "BIO-CLEAN ENERGY" D.O.O. sa proizvodnjom biodizela. Za ovakvu vrstu objekta gradjevisku dozvolu izdaje Ministartvo na osnovu Zakona o planiranju i izgdranji,a shodno Zakonu o proceni uticaja,nadležni organ za vodjenje postupka procene uticaja je Ministarstvo za zaštitu životne sredine
Grad Pirot