Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
25.05.2007.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/17-07
Broj dosijea :
38
Naziv podnosioca zahteva :
"HEFES S" D.O.O.,Pirot OTKUPNO-SABIRNI CENTAR METALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA U UL.NIKOLE PAŠIĆA B.B.,PIROT
Adresa podnosioca zahteva :
ul.Nikole Pašića b.b.,Pirot
Redni broj :
 
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
 
Telefon :
 
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
Popunjen upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
 
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna studija o proceni uticaja na životnu sredinu, SO Pirot
Datum i broj :
03-U-501/17-07 od 01.06.2007.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
 
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/32-07 od 24.07.2007.god.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Upitnik,prilog 4 i dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
Izjava nosioca projekta br.03-U-501/17-07 od 24.07.2007.god.
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije 03-U-501/32-07 od 28.08.2007.god.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 29.08.2007.god.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/73-08 od 26.09.2008.god.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač:"TEHNIKUM" D.O.O. iz Vrnjačke Banje
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
Dokaz o uplati administrativne takse
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Šerović Jasminka dipl.inž.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u lisu "Sloboda" dostavljeno 18.11.2008.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke Komisije uručeno sa Studijom 15.12.2008.god.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa satanka Tehničke komisije 26.12.2008.god. izveštaj o oceni studije 19.01.2009.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju izdato 30.01.2009.god.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Objava obaveštenja u listu "Sloboda" dostavljeno 05.02.2009.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot