Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
07.08.2019.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/87-2019
Broj dosijea :
248
Naziv podnosioca zahteva :
PEXIM d.o.o. projekat za obradu metala i preradu plastike
Adresa podnosioca zahteva :
Cara Dušana bb Pirot
Redni broj :
248
Registarski broj :
03-U-501/87-2019
Kontakt osoba :
Petar Ćirić
Telefon :
010/347-411
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
 
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/84-2019 od
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/87-2019 od 07.08.2019. ažuriranje
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
rešenje o davanju saglasnosti na Studiju rešenje o upotrebnoj dozvoli
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Rešenje o određivanju obima i sadržaja za ažuriranje Studije 03-U-501/87-2019 od 27.08.2019.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/126-2019 od 13.11.2019.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Tehseko d.o.o. Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
administrativna taksa - tri primerka Studije u štampanom obliku -jedan primarak Studije u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
multidisciplinarni tim: Slobodan Golubović Zoran Stanković
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
Zahtev za izmenu i dopunu Studije
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Izmena i dopuna Studije dostavljena 24.12.2019.
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Izveštaj o oceni Studije od 15.01.2020.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju 03-U-501/126-2019 od 17.01.2020.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot