Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
29.01.2019.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/14-2019
Broj dosijea :
243
Naziv podnosioca zahteva :
TELENOR d.o.o Beogra projekat radio bazna stanica mobilne telefonije na lokaciji Pirot 5 ul. Dobrice Milutinovića 4, katastarska parcela br. 1938
Adresa podnosioca zahteva :
Omladinskih brigada 90 Novi Beograd
Redni broj :
243
Registarski broj :
03-U-501/14-2019
Kontakt osoba :
Marina Janačković
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
Stručna ocena
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/14-2019 od 18.02.2019.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 02.03.2019.
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot