Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
12.12.2018.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/172-2018
Broj dosijea :
238
Naziv podnosioca zahteva :
TIGAR TYRES d.o.o. projekat kotlarnica 3 u kompleksu Tigar Tyres, katastarska parcela 3390/31 i 3390-1 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
238
Registarski broj :
03-U-501/172-2018
Kontakt osoba :
Tijana Jošić Ludan Engineering d.o.o Beograd
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
Opis projekta Kopija obaveštenje za legalizaciju
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/172-2018 od 09.01.2018.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 19.01.2018.
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/172-2018 od 12.12.2018.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/172-2018 od 09.01.2018.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 19.01.2019.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/43-2019 od 04.04.2019.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Ludan Engineering d.o.o Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa - tri primerka Studije u štampanom obliku -jedan primarak Studije u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
multidisciplinarni tim: Mitra Milićević, Ljiljana Stanojević, Dušan Stanojević, Dobrosav Dakulović, Isidora Bojić, Tatjana Jošić, Nataša Kostić, Maja Ilić, Momir Kravljanac, Tanja Žabarac
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o obustavljanju postupka 03-U-501/42-2019 od 03.06.2019.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot