Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
24.10.2018.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/149-2018
Broj dosijea :
237
Naziv podnosioca zahteva :
TELENOR d.o.o. projekat izgradnja radio bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Gnjilan katastarska parcela7552 KO Gnjilan
Adresa podnosioca zahteva :
Omladinskih brigada 90 Novi Beograd
Redni broj :
237
Registarski broj :
03-U-501/149-2018
Kontakt osoba :
Marina Janačković
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
-Stručna ocena
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/149-2018 od 15.11.2018.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 17.11.2018.
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/149-2018 od 24.10.2018.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/149-2018 od 15.11.2018.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 17.11.2018
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/2-2019 od 10.01.2019.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Laboratorija W-line d.o.o. Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa - tri primerka Studije u štampanom obliku -jedan primarak Studije u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
projektanti: Marija Tamburić - Savić Tatjana Savković
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
Zahtev za izmenu i dopunu Studije od 13.02.2019.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
zmena i dopuna Studije dostavljena 07.03.2019.
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Izveštaj o oceni Studije od 03.02.2019.Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju 03-u-501/2-2019. od 13.03.2019.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju 03-u-501/2-2019. od 15.03.2019.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot