Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
25.04.2018.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/59-2018
Broj dosijea :
226
Naziv podnosioca zahteva :
PD "Kubiktrans" d.o.o. projekat izgradnja fabrike betona, kat. par. 3561 KO Berilovac
Adresa podnosioca zahteva :
Berilovac bb Pirot
Redni broj :
matični: 106981260 pib. 20717696
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
/
Telefon :
010/340-241
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i ad. taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- lokacijski uslovi
Druga dokumentacija :
- idejno rešenje
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/59-2018 od 10.05.2018.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na žs.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/59-2018 od 25.04.2018.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
- idejno rešenje - lokacijski uslovi
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru Rešenja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja 03-U-501/59-2018 od 10.05.2018.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 22.09.2018.
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/131-2018 od 19.09.2018.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "MD Projekt institut" d.o.o. Niš
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- ad. taksa - tri primerka Studije - jedan primerak u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Milica Stanković - saradnik obrađivač Studije
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
- Obaveštenje objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 22.09.2018. - na oglasnoj tabli Gradske uprave Pirot
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Zahtev Tehničke komisije za izmenu i dopunu Studije od 22.10.2018.
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju TK od 27.09.2018.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka TK od 19.10.2018. - Zapisnik sa sastanka TK od 15.11.2018. Izveštaj o oceni Studije od 16.11.2018.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju od 19.11.2019.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 01.12.2018.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot