Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.04.2018.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/48-2018
Broj dosijea :
225
Naziv podnosioca zahteva :
TIGAR TYRES d.o.o. projekat rekonstrukcija dela proizvodnog objekta - pomeranje linije M4, kat. parcela 3390/6, 3390/27 i 3390/28 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
PIB. 102192352 MATIČNI: 17466461
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Jovan Stojanović
Telefon :
065/804 80 87
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- prepis iz lista nepokretnosti -lokacijski uslovi
Druga dokumentacija :
- opis tehnološkog postupka - opis objekta i lokacije - katastarsko topografski plan
Naziv nadležnog organa :
Gradska uprava Pirot Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/48-2018 od 09.05.2018.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje o potrbi izrade studije o proceni uticaja na životnu sreinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
03-U-501/48-2018 od 09.05.2018.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
- prepis iz lista nepokretnosti - opis tehnološkog postupka - opis objekata i lokacije - katastarsko topografski plan - lokacijski uslovi
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru Rešenja o potrebi izrade Studije o proceni uticaja 03-U-501/48-2018 od 09.05.2018.
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu "Sloboda"
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/144-2018 od 16.10.2018.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "Institut za bezbednost i sigurnost na radu" d.o.o. Novi Sad
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- ad. taksa - tri primerka Studije u štampanom obliku - jedan primerak Studije u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
multidisciplinatni tim: - Lilić Milan dipl. inž. građ. - Inić Lazar dipl. inž. teh. - Miodrag Živković dipl. inž. građ. - Zoran Rudović dipl. ing.zžs - Miodrag Živković dipl. - Milorad Zveo dipl. inž.građ. - Šarić Tihomir dipl. inž. maš.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
- Obaveštenje objavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 20.10.2018. - oglasna tabla Gradske uprave Pirot
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 22.10.2018.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka od 01.11.2018. - Izveštaj o oceni Studije 05.11.2018.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o saglasnosti na Studiju 03-U-501/144-2018 od 09.11.2018.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju obavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 17.11.2018.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
/
Grad Pirot