Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
10.10.2017.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/144-2017
Broj dosijea :
217
Naziv podnosioca zahteva :
FEROHEM d.o.o. projekat postrojenje za proizvodnju energetskih peleta od mešanog drveta, ul. Jorgovana bb u Pirotu, na kat parceli br. 3433 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 216 Pirot
Redni broj :
matični. 20348909 pib. 105267244
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
/
Telefon :
010/321-726
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
- Ugovor o izgradnji projekta - javnobeležnički zapis - piveštaj o merenju
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/144-2017 od 27.10.2017.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda i na portalu grada Pirota
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/144-2017 od 27.10.2017.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/78-2018 od 31.05.2019.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač; "MD Projekt Institut" d.o.o. Niš
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- ad. taksa - tri štampana primerka Studije - jedan primerak u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
odgovorni projektant: Cvetanka Dinitrov
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
- Obaveštenje objevljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 02.06.2018. - Oglasna tabla Gradske uprave Pirot
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
U toku javnog uvida nije bilo zainteresovane javnosti niti su dostavljene primedbe. Na javnoj raspravi su predate primedbe građana.
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Tehnička komisija je zahtevom zatražila dopunu studije. Nakon zahteva nosioca projekta produžen je rok za izmenu i dopunu Studije.
Podaci o dostavljanju studije :
Izmena i dopuna Studije dostavljena je u roku.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Prema Izveštaju o oceni Studije Tehnička komisija daje pozitivnu ocenu i predlaže nadležnom organu davanje saglasnosti na Studiju od 19.11.2018.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju 03-U-501/78-2018 od 22.11.2018.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 30.11.2018.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
Ana Petrović
Napomena :
 
Grad Pirot