Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
04.08.2017.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/112-2017
Broj dosijea :
208
Naziv podnosioca zahteva :
Tigar Tyres d.o.o. projekat dogradnja radionice za bubnjeve, na kat. parceli br. 3390/1 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
matični. 17466461 pib. 102192352
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
preduzetnik Dragana Kostić PR Agencija za arhitektonske i inžinjerske delatnosti i tehničke savete ARHI KOD Pirot po ovlašćenju Tigar Tyres-a
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Lokacijski uslovi
Druga dokumentacija :
- tehnički opis - ovlašćenje Tigar Tyres-a - tehnološki opis
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/112-2017 od 23.08.2017.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u lokalnom listu Sloboda
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot