Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
12.01.2017.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/1-2017
Broj dosijea :
200
Naziv podnosioca zahteva :
TIGAR TYRES a.d.
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
matični: 17466461 pib.102192352
Registarski broj :
2211 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Kontakt osoba :
/
Telefon :
063/8053704 064/8362443
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- Upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Idejno rešenje - Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozije Ministertsva unutrašnjih poslova - Lokacijski uslovi
Druga dokumentacija :
- Ovlašćenje Tigar Tyres a.d.d - gRAFIČKI DEO - Situacioni prikaz dela kompleksa
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nijue potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarsto i inespekcijske poslove Gradska uprava Pirot
Datum i broj :
03-U-501/1-2017 OD 26.01.2017.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenja o podnetom zahtevu i donetom rešenju objavljeni su u lokalnom listu Sloboda
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot