Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
08.08.2016.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/65-2016
Broj dosijea :
198
Naziv podnosioca zahteva :
"JLB - SOULIES" projekat izgradnja poslovnog objekta - radionica za izradu metalnih delova
Adresa podnosioca zahteva :
Nišavski odred 51 Pirot
Redni broj :
matični: 20849029 pib: 107675048
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
/
Telefon :
/
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- kopija katastarskog plana br. 952-04-64/2016 - prepis lista nepokretnosti br. 7895 - informacija o lokaciji 03-350/635-2015
Druga dokumentacija :
- administrativna taksa
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove, Gradske uprave Pirot
Datum i broj :
03-U-501/65-2016 od 23.08.2016.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot