Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
28.06.2016.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/57-2016
Broj dosijea :
196
Naziv podnosioca zahteva :
Ćirić Miomir, vlasnik samostalne trgovinske radwe "EURO PROMET" Pirot projekat izgradnje benzinske-gasne stanice
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića bb Pirot
Redni broj :
matični: 60106274 pib: 104376196
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
/
Telefon :
063/8053704 064/8362443
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- javnobeležnička solemnizacija - kopija plana - prepis lista nepokretnosti br. 3536 - lokacijski uslovi - rešenje o izdavanju vodnih uslova - uslovi JP Vodovod i kanalizacija Pirot - tehnički uslovi za priključenje na el. energiju
Druga dokumentacija :
- ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove Gradska uprava Pirot
Datum i broj :
03-U-501/57-2016 od 13.07.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju o proceni uticaja na životnu sredinu od 16.07.2016.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot