Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
06.11.2015.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/103-2015
Broj dosijea :
186
Naziv podnosioca zahteva :
TIGAR TYRES d.o.o. projekat izgradwa proizvodnog objekta Nove vulkanizacije
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
pib 102192352 matični 17466461
Registarski broj :
2211 - Proizvodnja guma za vozila i protektirawe guma za vozila
Kontakt osoba :
Konstruktivni biro d.o.o. Prokuplje
Telefon :
027/324-167
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
-Idejno rešenje
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/103-2015 od 25.11.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Pešenje primljeno 30.11.2015.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 28.11.2015.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru Rešenja o potrebi izrade Studije od 25.11.2015. 03-U-501/103-2015
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot