Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
02.10.205.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/94-2015
Broj dosijea :
185
Naziv podnosioca zahteva :
TIGAR TYRES d.o.o. projekat rekonstrukcija uljne stanice sa unutrašnjim i spoljnim cevovodima kat. parc.3390/5 i 46078 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213 Pirot
Redni broj :
matični 17466461 PIB 102192325
Registarski broj :
2211 - Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Kontakt osoba :
Branislav Pavlović, Mane Majstorović MAŠINOPROJEKT KOPRING 011/36-35-850 Dragana Petrović -TIGAR TYRES 010/21-57-160
Telefon :
MAŠINOPROJEKT KOPRING 011/36-35-850 TIGAR TYRES - 010/21-57-160
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i adnimistrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Odobrenje za upotrebu izvedenih građevinskih radova i pratećih instalaterskih radova od 17.12.1975.
Druga dokumentacija :
-tehnički opis -Ovlašćenje od 17.07.2015.
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/94-2015 od 21.10.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u lokalnom listu Slobodaod 24.10.2015.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije od 12.09.2015. 03-U-501/52-2015
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/92-2015 od 29.09.2015.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: CeS COWI d.o.o. Južni bulevar 1a
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa - tri primeraka Studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Tomislav Milićević - odgovorni projektant Andrijana Mladenović - projektant na Studiju
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu Sloboda od 03.10.2015. -javni uvid do 23.10.2015. -prezentacija 26.10.2015.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Zahtev tehničke komisije za izmenu i dopunu Studije od 28.10.2015.
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije od 06.10.2015.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka TK od 27.10.2015. -zapisnik sa sastanka TK od 04.11.2015. -izveštaj o oceni Studije od 04.11.2015.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju od 06.11.2015.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu Sloboda od 22.08.2015.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot