Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
23.09.2015.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/89-2015
Broj dosijea :
183
Naziv podnosioca zahteva :
ĆIRIĆ MIODRAG projekat izgradnja mini hidroelektrane "Temska" na Rudinjskoj reci, snage 140kW, KO Rudinje, van Parka prirode Stara planina
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 9 Pirot
Redni broj :
JMBG 2103965732528
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Ćirić Miodrag
Telefon :
063/1311-210
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
-Rešenje Ministarstva rudarstva i energetike - saglasnost za izgradwu 312-01-04076/2013-04 od 07.05.2014. -Mišljenje JVP "Srbijavode", br. 6036 od 24.01.2014. Mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda br. 92-I-1-84-2013 od 01.04.2013. Mišljenje o uslovima za priključenje na DEES br. 14886/4 -Informacija o lokaciji 03-U-350/21-13 od 25.01.2013. Lokacijski uslovi 03-U-350/63-2015 od 09.03.2015.
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/89-2015 od 07.10.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 17.10.2015.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot