Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
16.06.2015.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/38-2015
Broj dosijea :
179
Naziv podnosioca zahteva :
PEXIM d.o.o. projekat izgradnje objekta za obradu metala i prerade plastike na lokaciji u ul. Nikole Pašića bb, kat par. 4528 KO Pirot grad
Adresa podnosioca zahteva :
Cara Dušana bb Pirot
Redni broj :
matični: 07605528 PIB 100355883
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Sonja Vukovojac - Arhibel
Telefon :
010/347-411 - Pexim
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- lokacijski uslovi - idejno rešenje
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnui sredinu Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove , građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/38-2015 od 02.07.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 04.07.2015.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
 
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Prinedba "Zoneks M" d.o.o. na zahtev za izgradnju objekta za obradu metala i preradu plastike na susednoj parceli
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije oderđen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/38-2015 od 02.07.2015.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/44-2015 od 07.07.2015.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Kvalitet d.o.o. Pirot Trg Republike 52-58,lokal 28
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - 3 primerka Studije o proceni uticaja na ž.s.
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Sonja m. Vukovojac dipl.ing.arh. Boban Gligorijević dipl.ing.građ. Zoran Stanković dipl. ing.tehn.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 11.07.2015. - Javni uvid do 31.07.2015. - prezentacija i javna rasprava 03.08.2015.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
Zahtev Tehničke komisije za dopunu i izmenu Studije od 04.08.2015. Zahtev Tehničke komisije za drugu izmenu i dopunu Studije od 10.08.2015.
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 14.07.2015.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 04.08.2015. Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 10.08.2015. Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 13.08.2015. Izveštaj o oceni Studije od 13.08.2015.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju od 14.08.2015. Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne šposlove, građevinarsto i inspekcijske poslove
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot