Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
14.05.2015.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/34-2015
Broj dosijea :
178
Naziv podnosioca zahteva :
TELEKOM SRBIJA a.d. projekat radio bazne stanice PI09/PIH09/PIU09/PK09 - Predraga Boškovića 3
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska 2 Beograd projekat u ulici Predraga Boškovića 3
Redni broj :
matični: 17162543 PIB:100002887
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Marijana Stevanović
Telefon :
064/6120048
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- potvrda prijave početka radova - pešenje o odobrenju za izgradnju 03-U-351/487-2015 - rešenje Ministarstva saobraćaja
Druga dokumentacija :
- Stručna ocena
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o odbijanju zahteva Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-+U-501/34-2015 od 27.05.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
03-501/34-2015 od 17.06.2015.
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot