Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
 
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/22-2015
Broj dosijea :
176
Naziv podnosioca zahteva :
Tigar Tyres d.o.o. projekat rekonstrukcije i prenamene dijagonalne fabrike u pogon za izgradnju guma za dvotočkaše - 2T
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 213
Redni broj :
pib: 102192352
Registarski broj :
2211 - proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
Kontakt osoba :
Jovan Stojanović
Telefon :
065/8048087
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije zatečenog na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/22-2015 od 26.03.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenja o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu "Sloboda"
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/22-2014
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/265-2015 od 14.04.2015.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: privredno društvo za bezbednost na radu, projektovanje i inžinjering MD PROJEKT INSTITUT d.o.o. Niš
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - primerci Studje
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Stojanov Cvetanka dipl.hem. Zoran Milojević dipl.hem.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
- obaveštenje o podnetom zahtevu, javnom uvidu i javnoj raspravi objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 09.04.2015. - javni uvid do 30.04.2015. - javna rasprava 05.05.2015.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije 03-U-501/26-2015 od 15.04.2015.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 07.05.2015. - Izveštaj Tehničke komisije od 08.05.2015.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu 03-U-501/26-2015 od 11.05.2015.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje rešenja o davanju saglasnosti na Studiju od 15.05.2015.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot