Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
03.12.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/128-2014
Broj dosijea :
175
Naziv podnosioca zahteva :
FERIHEM d.o.o. projekat proizvodnje drvenih peleta (proizvod koji se dobija isključivo presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i strugotine suvog visokokaloričnog drveta)
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića 216 Pirot
Redni broj :
pib: 105267244 matični: 20348909
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Radmila Antić Zoran Antić
Telefon :
063/403-023 010/346-824
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa - skica rasporeda opreme i prostorija
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- rešenje iz apr-a
Druga dokumentacija :
- kopija plana - javnobeležnički zapis
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/128-2014 od 09.02.2015.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju o proceni uticaja na životnu sredinu od 28.02.2015.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije od 03-U-501/128-2014 od 09.02.2015.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
Istekao rok od godinu dana od konačnosti rešenja za podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu
Grad Pirot