Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
 
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/68-2014
Broj dosijea :
172
Naziv podnosioca zahteva :
"Telekom Srbija" a.d. projekat postavqawa radio bazne stanice "PI26/PIU26 Veliko selo"
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska 2 Beograd
Redni broj :
pib: 100002887 matični: 17162543
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Marijana Stevanović Violeta Stojanović
Telefon :
064/6120048 064/6541115
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- prepis iz lista nepokretnosti - kopija plana
Druga dokumentacija :
- Situacioni plan - Stručna ocena
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/68-2014 od 02.10.2014.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavqeno u lokalnom listu "Sloboda" od 11.10.2014.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije od 03-U-501/71-2014 od 12.08.2014.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/124-2014 od 27.11.2014.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: laboratorija "W line" Autoput za Zagreb 41 11070 Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - primerci Studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
projektanti: Marija Tamburić Savić dipl.ing.el Ana Đukić dipl.ong.talek.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu "Sloboda" od 06.12.2014. - javni uvid od 25.12.2014. - prezentacija 30.12.2014.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 31.12.2014. - Izveštaj o oceni Studije od 31.12.2014.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju od 12.01.2015.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u lokalnom listu Sloboda od 28.02.2015.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot