Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
08.08.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/87-2014
Broj dosijea :
166
Naziv podnosioca zahteva :
AKTOR ate ogranak Beograd projekat privremenog postrojenja za proizvodnju betona u funkciji izgradwe dela autoputa E-80, na katastarskoj parceli 1183/1 i 1184/1 KO Pirot van varoš
Adresa podnosioca zahteva :
Tošin Bunar 268 Novi Beograd
Redni broj :
matični: 20844027 pib: 107648295
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
/
Telefon :
011/228-94-21
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- informacija o lokaciji
Druga dokumentacija :
- saglasnost za privremeno korišćenje zemljišta za uspostavljanje privremene betonske baze
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o ppotrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/87-2014 od 03.09.2014
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u lokalnom listu Sloboda od 20.09.2014. godine
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen je u okviru rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 03-U-501/87-2014 od 03.09.2014
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/16-2016 od 09.02.2016.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: MD PROJEKT I INSTITUT d.o.o. Niš Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5 - primerak Studije - administrativna taksa
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
- Danijela Živić dipl. ing.zžs
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Ovabeštenje o podnetom zahtevu objavljneno u lokalnom listu Sloboda od 13.02.2016.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot