Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
17.07.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/71-2014
Broj dosijea :
164
Naziv podnosioca zahteva :
"MAGMONT PELLETS" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
Lava Tolstoja 17/2 Pirot
Redni broj :
matični: 20939460 pib; 108143441
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Predrag Anđelković - direktor
Telefon :
060/407-403-0
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- informacija o lokaciji - prepis iz lista nepokretnosti - kopija plana
Druga dokumentacija :
- ugovor o zakupu nepokretnosti - rešenje iz apr-a
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/71-2014 od 12.08.2014.godine
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u lokalnom listu Sloboda od 23.08.2014. godine
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu određen je u okviru rešenja o potrebi izrade Studije 03-U-501/71-2014 od 12.08.2014. godine
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/7-2015 od 18.02.2015. godine
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Laboratorija za ispitivanje emisije, buke, otpadnih i površinskih voda u životnoj sreini "MD PROJEKT INSTITUI" Niš Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5 Niš
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - primerci Studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
- Vladan Ilinčić dipl.ing.maš. - Zoran Milojević dipl.hem. - Cvetanka Dimitrov dipl. hem.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu, javnom uvidu i javnoj raspravi objevljeno u lokalnom listu Sloboda od 28.02.2015. godine - javni uvid do 19.03.2015. godine - javna rasprava 24.03.2015. godine
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
- Prva dopuna 23.04.2015. godine - Druga dopuna 21.05.2015. godine
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije 03-U-501/7-2015 od 27.02.2015. godine
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-Zapisnik sa sastanka TK nakon prve dopune 04.05.2015. - Zapisnik sa sastanka TK nakon druge dopuna 22.05.2015. godine -Izveštaj o oceni Studije o proceni uticaja na životnu sredinu 22.05.2015. godine
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu 03-U-501/7-2015 od 26.05.2015. godine
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o davanju saglasnosti na Studiju objavljeno u lokalnom listu Sloboda 13.06.2015. godine
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot