Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
10.07.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/68-2014
Broj dosijea :
163
Naziv podnosioca zahteva :
"TELEKOM SRBIJA" A.D.
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska br.2, Beograd Regija Niš Služba za investicionu izgradnju Voždova 11 Niš
Redni broj :
matični: 100002887 pib: 17162543 projekat postavljanja radio bazne stanice PI26/PIU26 Veliko selo katastarska parcela 441/2 KO Veloko selo
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Violeta Stojanović Mirjana Sevanović
Telefon :
064/6541115 064/6120048
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- uptinik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Obaveštenje Odeljenja za urbanizam (informacija o lokaciji)
Druga dokumentacija :
- Prepis iz lista nepokretnosti - Stručna ocena - Situacioni plan - Kopija plana
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja naživotnu sredinu Odelčjenja za urbanizam, stmbeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/68-2014 od 02.10.2014. godine
Podaci o dostavljanju odluke :
Objavljeno obaveštenje u lokalnom listu "Sloboda" od 11.10.2014. godine
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen u okviru rešenja o potrebi izrade Studije na životnu sredinu 03-U-501/71-2014 od 02.10.2014. godine
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/124-2014 od 27.11.2014. godine
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: Laboratorija "W lčine" Autoput za Zagreb 41 Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - tri primerka Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
- Marija Tamburić Savić dipl.ing.el. - Ana Đuknić dipl.ing.saobraćaja
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 06.12.2014. godine -javni uvid do 25.12.2014. godine - prezentacija i javna rasprava 30.12.2014. godine
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
- Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 05.12.2014. godine
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka Tehničke komisije od 31.12.2014. godiner Izveštaj o oceni Studije od 31.12.2014. godine
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglsnosti na Studiju od 12.01.2015. godine
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom Rešenju objavljeno u lokalnom listu "Sloboda" od 28.02.2015. godine.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot