Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
07.07.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/64-2014
Broj dosijea :
162
Naziv podnosioca zahteva :
"ORION TELEKOM" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
Gandijeva 76a Novi Beograd
Redni broj :
matični: 17309013 pib: 100066385
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Đorđe Šemsedinović
Telefon :
011/4100312 064/8379312
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
-Ugovor o rentiranju dela krovne konstrukcije - Aneks ugovora I,II,III - Stručna ocena - Kopija plana
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o odbijanju zahteva Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove
Datum i broj :
03-U-501/64-2014 od 05.11.2014. godine
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
Podneta Žalba na Rešenje 03-U-501/64-2014 od 21.11.2014. godine
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot