Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
03.03.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/18-2014
Broj dosijea :
160
Naziv podnosioca zahteva :
"VIP MOBILE" - TELELINK
Adresa podnosioca zahteva :
Omladinskih brigada 88B Novi Beograd
Redni broj :
matični: 20220023 pib: 104704549
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Ivana Radojčić
Telefon :
011/3779900 064/6431950
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Informacija o lokaciji od 18.12.2013. - Kopija plana od 22.10.2013.
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje o odbijanju zahteva kao neosnovan
Datum i broj :
03-U-501/18-2014 od 06.05.2014. godine
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
Žalba na doneto Rešenje 03-U-501/18-2014 podneta 01.07.2014.
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot