Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
08.04.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/30-2014
Broj dosijea :
159
Naziv podnosioca zahteva :
"TELEKOM SRBIJA" a.d.
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska br.2, Beograd Regija Niš Izvršna jedinica Niš Služba za investicionu izgradnju ul. Voždova br.11
Redni broj :
pib 100002887
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Violeta Stojanović Mirjana Stevanović
Telefon :
064/6541115 064/6120048
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i administartivna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- Rešenje o upotrebi od 28.03.2011. godine
Druga dokumentacija :
- Skica
Naziv nadležnog organa :
Predmet prosleđen na dalju nadležnost Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Datum i broj :
03-U-501/30-2014 od 29.04.2014. godine
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot