Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
03-U-501/32-2014
Evidencioni broj zahteva :
16.04.2014.
Broj dosijea :
157
Naziv podnosioca zahteva :
Tigar Tyres d.o.o projekat izgradnje cevnog mosta za sopljni razvod fluida do magacina sirovina i nove valjare
Adresa podnosioca zahteva :
Nikole Pašića bb, katastarska parcela br.4607 i 4609 KO Pirot grad
Redni broj :
/
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Dragana Petrović
Telefon :
010/215-71-60 i 060-813-15-49
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
- upitnik i dokaz o uplati administrativne takse
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
- informacija zaizgradnju cevnog mosta
Druga dokumentacija :
- tehnički podaci
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebnaizrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijeske poslove
Datum i broj :
03-U-501/32-2014 od 07.05.2014.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Objavljeno obaveštenje o donetom rešenju u lokalnom listu "Sloboda" od 17.05.2014. godine
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot