Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
03-U-501/13-2014
Evidencioni broj zahteva :
12.02.2014.
Broj dosijea :
152
Naziv podnosioca zahteva :
"ALBOMINA" d.o.o. projekat rekonstrukcije i prenamene objekta za smeštaj-hostel u Pirotu
Adresa podnosioca zahteva :
Stojana Miladinovića 42
Redni broj :
PIB 100355842
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Dejan Novaković Snežana Novaković
Telefon :
063/463-508
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
-obaveštenje Odeljenja za urbanizam opština Pirot -kopija plana
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/13-2014 od 26.02.2014
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 08.03.2014.
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot