Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
05.02.2014.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/9-2014
Broj dosijea :
151
Naziv podnosioca zahteva :
privredno društvo za proizvodwu, promet i usluga "PEXIM"
Adresa podnosioca zahteva :
Cara Dušana bb
Redni broj :
PIB 100355883
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Petar Ćirić
Telefon :
010/347-411
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
-prepis iz lista nepokretnosti -skica -informacija o lokaciji
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu 03-U-501/9-2014 od 19.02.2014.
Datum i broj :
03-U-501/9-2014 od 19.02.2014.
Podaci o dostavljanju odluke :
/
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objevljeno u listu "Sloboda" od 01.03.2014.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-U-501/9-2014 od 19.02.2014.
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
 
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
 
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
 
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
 
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
 
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
 
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
 
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot