Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
25.04.2013. god.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/17-2013
Broj dosijea :
132
Naziv podnosioca zahteva :
"Tigar Tyres" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
ul Nikole Pašića 213
Redni broj :
PIB 102192352
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Dragana Kostić - Tigar Incon
Telefon :
010/313-171 313-172
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i ad. taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
rešenje o lokacijskoj dozvoli, dispozicija objekta, tehnički uslovi za priključenje na distributivni elektroenergetski sistem, list nepokretnosti, potvrda vodovoda i kanalizacije, vodovodna dozvola, tehnološki opis
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu
Datum i broj :
03-U-501/17-2013 od 15.05.2013. god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju u listu "Sloboda" od 25.05.2013. god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj Studije određen u okviru rešenja o potrebi izrade Studije od 15.05.2013. 03-U-501/17-2013
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/31-2013 od 25.06.2013.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "DEKONTA" d.o.o. ul.Generala Mihajila Nedeljkovića 112, Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa -primerci studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
- Danijela Tintor Laisić, dipl.ing.geol. - Milenko Paunović, dipl.ing.teh.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu "Sloboda" od 29.06.2013. - javni uvid do 19.07.2013. - prezentacija 23.07.2013.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije od 04.07.2013.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 25.07.2013. - Izveštaj o oceni Studije od 25.07.2013.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju od 29.07.2013. 03-U-501/31-2013
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 03.08.2013.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot