Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
21.02.2013. god.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/4-2013
Broj dosijea :
130
Naziv podnosioca zahteva :
"Tigar Tyres" d.o.o.
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Nikole Pašića 213
Redni broj :
PIB 102192352
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Dragana Kostić - Tigar Incon
Telefon :
010/313-171 313-172
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik i ad. taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
punomoćje Tigar Incon-u, tehničko-tehnološki opis
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu Opštinske uprave Pirot
Datum i broj :
03-U-501/4-2013 od 18.03.2013. god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 23.03.2013. god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obaim i saržaj studije određen je u okviru rešenja o potrebi izrade studije od 18.03.2013. 03-U-501/4-2013
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/38-2013 od 03.07.2013.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: "DEKONTA" d.o.o. ul. Generala Mihajila Nedeljkovića 112, Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
- administrativna taksa - idejno rešenje - primerci studije
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
- Marijana Jovanović, dipl.ing.geol. - Milenko Paunović, dipl.ing.teh. - Danijela Tintor Laisić, dipl.ing.geol.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objevljeno u listu "Sloboda" od 06.07.2013. - javni uvid do 26.07.2013. - prezentacija 30.08.2013.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju tehničke komisije od 12.07.2013.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
- Zapisnik sa sastanka tehničke komisije od 05.08.2013. - Izveštaj o oceni studije od 05.08.2013.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 06.08.2013. 03-U-501/38-2013
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 10.08.2013.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot