Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
09.04.2013. god.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/13-2013
Broj dosijea :
128
Naziv podnosioca zahteva :
"Slobodna zona Pirot" a.d.
Adresa podnosioca zahteva :
ul. Nikole Pašića bb
Redni broj :
PIB 100185123
Registarski broj :
/
Kontakt osoba :
Aleksandra Nikolić
Telefon :
010/313-171, 313-172
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
upitnik, informacija o lokaciji, rešenje o upotrebnoj dozvolitehnički opis
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Opštinske uprave Pirot
Datum i broj :
03-U-501/13-2013 od 25.04.2013. god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Objava obaveštenja o donetoj odluci u listu "Sloboda" od 11.05.2013. god.
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot