Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
26.12.2012.god
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/69-2012
Broj dosijea :
126
Naziv podnosioca zahteva :
"Telekom Srbija" a.d. Radio bazna stanica mobilne telefonije Temska, KO Staničenje
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska br.2, Beograd
Redni broj :
PIB 100002887
Registarski broj :
6110
Kontakt osoba :
/
Telefon :
Direkcija za tehniku, Bulevar umetnodti 16A, Beograd 011/320259 FAX 011/3120159
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik, ad. taksa, mikrolokacija, kopija plana, lista nepokretnosti, stručna ocena opterećenja životne sredine
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
/
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da nije potrebna procena uticaja zat. stanja na životnu sredinu Opštinska uprava Pirot
Datum i broj :
03-U-501/69-2012 od 25.03.2013.god
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 30.03.2013.god
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
/
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
/
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
/
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
/
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
/
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
/
Podaci o dostavljanju studije :
/
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
/
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
/
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot