Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
07.11.2011.god
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/57-2011
Broj dosijea :
125
Naziv podnosioca zahteva :
"Telekom Srbija"a.d.
Adresa podnosioca zahteva :
Takovska 2, Beograd
Redni broj :
PIB 100002887
Registarski broj :
6110
Kontakt osoba :
/
Telefon :
Direkcija za tehniku, Bulevar umetnosti 16A, Beograd 011/3200259 FAX 011/3120159
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik, ad.taksa, mikrolokacija, kopija plana, lista nepokretnosti
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
/
Druga dokumentacija :
Radio bazna stanica mobilne telefonije 22.divizije, Pirot
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja zat. stanja na životnu sredinu Opštinska uprava Pirot
Datum i broj :
03-U-501/57-2011 od 03.08.2012.god.
Podaci o dostavljanju odluke :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 17.08.2012.god
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
/
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
/
Žalba :
/
Odluka o žalbi :
/
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
/
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj je određen u okviru rešenja o potrebi izrade studije 03-U-501/57-2011 od 03.08.2012.god
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
/
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
/
Odluka o obimu i sadržaju studije :
/
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
/
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/55-2012 od 25.10.2012.god
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
Obrađivač: Elektrotehnički feakultet, Beograd
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-steučna ocena opterećenja životne sredine, ad,taksa, primerci studija
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Aleksandar Nešković, dipl.ing. Đorđe Paunović, dipl.ing. Neša Nešković, dipl.ing.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljheno u listu "Sloboda" od 03.11.2012.god., javni uvid 22.11.2012.god., prezentacija 23.11.2012.god.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
-zahtev TK za dopunu studije od 24.11.2012.god -zahtev TK za II dopunu studije od 11.02.2013.god
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
-dopuna I urađena u roku -dopuna II urađena u roku
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju TK 23.11.2012.god
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
-zapisnik sa sastanka TK 23.11.2012.god. -zapisnik sa sastanka TK 08.02.2013.god. -zapisnik sa sastanka TK 08.03.2013.god. -Izveštaj o oceni studije od 12.03.2013.god.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 15.03.2013.god
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 30.03.2013.god.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
/
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
/
Podaci o ovlašćenom licu :
/
Napomena :
/
Grad Pirot