Grad Pirot

Evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu

Datum :
31.10.2012.
Evidencioni broj zahteva :
03-U-501/58-2012
Broj dosijea :
123
Naziv podnosioca zahteva :
"ALEAKOM" d.o.o. selo Poljska Ržana bb, Pirot
Adresa podnosioca zahteva :
selo Poljska Ržana, Pirot
Redni broj :
PIB 104395599
Registarski broj :
 
Kontakt osoba :
Milan Pešić
Telefon :
010/319-934
Upitnik - Prilog 2 ili 4 :
-upitnik i administrativna taksa
Mišljenja i uslovi nadležnih organa i organizacija :
 
Druga dokumentacija :
-potvrda o registraciji -situacija sa ucrtanim objektima -informacija o lokaciji -ugovor o kupoprodaji -kopija plana
Naziv nadležnog organa :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, Opštinska uprava Pirot
Datum i broj :
03-U-501/58-2012 od 21.11.2012.
Podaci o dostavljanju odluke :
Rešenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu
Podaci o javnoj prezentaciji/raspravi :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 01.12.2012.
Podaci o dokumentu i učešću javnosti :
 
Žalba :
 
Odluka o žalbi :
 
Podaci o dostavljanju odluke po žalbi :
 
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
Obim i sadržaj studije određen je u okviru rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu 03-U-501/58-2012
Podaci o prilozima uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije :
 
Podaci o pribavljenim mišljenjima na zahtev za određivanje obima :
 
Odluka o obimu i sadržaju studije :
 
Podaci o obaveštavanju o odluci sadržaju i obimu studije :
 
Zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
03-U-501/65-2012 od 05.12.2012.
Podaci o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu :
obrađivač: STR "Kvalitet" Patraska 39, Pirot
Podaci o prilozima uz zahtev nosioca projekta za davanje saglasnosti na studiju :
-administrativna taksa i -3 primera studije i jedan u elektronskom obliku
Podaci o pravnim i fizičkim licima i stručnjacima koji su izradili studiju :
Zoran Stanković dipl.ing.tehn. Ljubomir Stojanović, dipl.ing.el. Boban Gligorijević, dipl.ing.građ.
Podaci o obaveštavanju o prijemu studije o proceni uticaja na životnu sredinu, o zakazivanju i održavanju javne rasprave :
Obaveštenje o podnetom zahtevu objavljeno u listu "Sloboda" od 06.12.2012. -javni uvid do 27.12.2012. -prezentacija studije 28.12.2012.
Podaci o dostavljanju nosiocu projekta mišljenja na studiju :
 
Podaci o prijemu izmenjene i dopunjene studije :
 
Podaci o dostavljanju studije :
Rešenje o imenovanju Tehničke komisije od 20.12.2012.
Izveštaj tehničke komisije i podaci o izmenama i dopunama studije :
Zapisnik sa sastanka TK od 21.01.2013. Zapisnik sa sastanka TK od 08.02.2013. Izveštaj o oceni studije od 08.02.2013.
Odluka o davanju/odbijanju saglasnosti na studiju :
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju od 11.02.2013.
Podaci o dostavljanju/objavljivanju odluke o davanju/odbijanju saglasnosti :
Obaveštenje o donetom rešenju objavljeno u listu "Sloboda" od 21.02.2013.
Podaci o inspekcijskoj kontroli (datum i vreme) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (imena lica prisutnih tokom vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (način vršenja inspekcijske kontrole) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (zapisnik o izvršenoj inspekcijskoj kontroli) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (naložene mere) :
 
Podaci o inspekcijskoj kontroli (izrečene sankcije) :
 
Podaci o ovlašćenom licu :
 
Napomena :
 
Grad Pirot